THE OBESITY SOCIETY LOGO

THE OBESITY SOCIETY LOGO

The Obesity Society Logo. (PRNewsFoto/The Obesity Society)